Frozen
SORT BY
OKK Veg. Medium Prawn (250G)
OKK Veg. Medium Prawn (250G)
$4.50
Please wait...
OKK Veg. Otak-Otak (300G)
OKK Veg. Otak-Otak (300G)
$4.00
Please wait...
OKK Veg. Big Prawn (250G)
OKK Veg. Big Prawn (250G)
$3.40
Please wait...
SuXianZi Veg. Chicken Soup (600G)
SuXianZi Veg. Chicken Soup (600G)
$7.20
Please wait...
OKK Veg. Roasted Chicken(1KG)
OKK Veg. Roasted Chicken(1KG)
$12.90
Please wait...
OKK Veg. Slice Fish (300G)
OKK Veg. Slice Fish (300G)
$2.70
Please wait...
SuXianZi Veg. Grouper Fish (500G)
SuXianZi Veg. Grouper Fish (500G)
$3.00
Please wait...
Everbest Veg. Teo Chew Duck (500G)
Everbest Veg. Teo Chew Duck (500G)
$4.40
Please wait...
Everbest Veg. Crispy Stick (260G)
Everbest Veg. Crispy Stick (260G)
$2.90
Please wait...
Gardein Sweet & Tangy BBQ Wings
Gardein Sweet & Tangy BBQ Wings
$9.20
Please wait...
SuXianZi Veg. Small Lobster (1KG)
SuXianZi Veg. Small Lobster (1KG)
$15.40
Please wait...
Quorn Vegan Fishless Fingers (200G)
Quorn Vegan Fishless Fingers (200G)
$7.00
Please wait...
SuZhiDu Veg. Chicken Burger (1KG)
SuZhiDu Veg. Chicken Burger (1KG)
$11.60
Please wait...
Ji Hong Xiang Ginseng Soup (1.2KG)
Ji Hong Xiang Ginseng Soup (1.2KG)
$9.90
Please wait...
SuXianZi Steamboat (600G)
SuXianZi Steamboat (600G)
$9.00
Please wait...
OKK Veg. Medium Prawn (1KG)
OKK Veg. Medium Prawn (1KG)
$11.90
Please wait...
Good Taste Mutton (1KG)
Good Taste Mutton (1KG)
$6.00
Please wait...
SuXianZi Veg. Small Lobster (250G)
SuXianZi Veg. Small Lobster (250G)
$3.60
Please wait...